Cesta k levnějšímu výkladu karet po telefonu pomocí předplaceného kreditu.

Další kartářky z ISIS

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

společnosti KOMETO s.r.o., IČO: 293 07 490
se sídlem Lupáčova 891/7, 130 00 Praha 3 – Žižkov
zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 278018

Článek I. – Úvodní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“) společnosti KOMETO s.r.o., IČO: 293 07 490 se sídlem Lupáčova 891/7, 130 00 Praha 3 – Žižkov (dále jen „společnost“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavíráním smluv mezi společností a třetími osobami (dále jen ,,spotřebitel“) – jedná se zejména o kupní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb (dále jen ,,smlouva“).
 • Společnost provozuje webové stránky vykladkarty.cz a www.vestirnaisis.cz (dále jen „webové stránky“). Společnost na webových stránkách nabízí služby a uvádí za tímto účelem telefonní kontakty, jejichž vytočením dochází k uzavření smlouvy o poskytnutí služeb, a dále prodává „Předplacený kredit“, na základě nichž je možné využívat služby společnosti. Všeobecné obchodní podmínky také upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky a další související právní poměry.
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží nebo služby od společnosti, jedná zjevně při objednávání v rámci své podnikatelské činnosti.
 • Odchylná ujednání v uzavíraných smlouvách mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.
 • Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé smlouvy.
 • Znění všeobecných obchodních podmínek může společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Článek II. – Registrace

 • Na základě registrace spotřebitele (dále jen ,,registrovaný spotřebitel“) provedené na webové stránce společnosti může registrovaný spotřebitel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může registrovaný spotřebitel provádět objednávání zboží a služeb od společnosti (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může spotřebitel provádět objednávání zboží a služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Spotřebitel při registraci na webové stránce a při objednávání zboží a služeb je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoli změně je povinen spotřebitel uvedené údaje aktualizovat.
 • Spotřebitel není oprávněn umožnit využívání jeho uživatelského účtu třetím osobám. Přístup k uživatelskému účtu spotřebitele je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Spotřebitel není oprávněn tyto údaje sdělovat třetím osobám a spotřebitel bere na vědomí, že společnost nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany spotřebitele.
 • Společnost může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, že spotřebitel uživatelský účet nevyužívá déle než rok, nebo když spotřebitel poruší své povinnosti ze smlouvy uzavřené se společností nebo stanovené těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Spotřebitel bere na vědomí, že webové stránky, uživatelský účet a služby poskytované společností nemusí být dostupné nepřetržitě.

Článek III. – Uzavření smlouvy

 • Spotřebitel na webových stránkách nalezne telefonní čísla (906******) na poskytovatele služeb společně s cenou a obsahem služby. Vytočením uvedeného telefonního čísla spotřebitel uzavře smlouvu o poskytování služeb se společností. Cenu služby odečte telefonní operátor v souladu s podmínkami uzavřenými mezi spotřebitelem a telefonním operátorem. Poplatky za hovorné účtované spotřebiteli telefonním operátorem dle ceníku operátora a smlouvy mezi spotřebitelem a telefonním operátorem si hradí spotřebitel sám, tyto poplatky nejsou součástí ceny služby.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a služeb nabízené společností, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a služeb. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti uzavřít příslušnou smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a společnost není povinna uzavřít příslušnou smlouvu ohledně tohoto zboží a služeb.
 • Pro objednání vyplní spotřebitel objednávkový formulář ve webových stránkách. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží či službách (objednávané zboží „vloží“ spotřebitel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného produktu,
   (dále jen „objednávka“).
 • Objednávku odešle spotřebitel společnosti kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Spotřebitel při registraci na webové stránce a při objednávání zboží a služeb je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Společnost neprodleně po obdržení objednávky spotřebiteli potvrdí objednávku elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty spotřebitele uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa spotřebitele“).
 • Smluvní vztah mezi společností a spotřebitelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je společností zasláno spotřebiteli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty spotřebitele.
 • Spotřebitel bere na vědomí, že společnost není povinna uzavřít příslušnou smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily svůj závazek vzniklý ve vztahu ke společnosti.
 • Spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání příslušné smlouvy. Náklady vzniklé spotřebiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením příslušné smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí spotřebitel ze svých prostředků.

Článek IV. – Cena zboží a platební podmínky

 • Cenu dle smlouvy může spotřebitel uhradit společnosti následujícími způsoby:
  • platbou prostřednictvím telefonního operátora (v případě služby dle článku 3.1 všeobecných obchodních podmínek)
  • bankovním převodem (zejména v případě tzv. „Předplaceného kreditu“),
  • jiným způsobem dle aktuálních možností forem platby uvedených v procesu objednávání zboží a služeb.
 • Hotovostní platby nelze provést. Cena je splatná v souladu s údaji uvedenými v procesu objednávání zboží a služeb, jinak neprodleně. Spotřebitel je při platbě povinen dodržovat pokyny uvedené v procesu objednávání, například zadání variabilního symbolu atp. (jinak se vystavuje riziku, že nebude platba zaznamenána na jeho objednávku). Cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví společnost ohledně plateb spotřebiteli fakturu a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu spotřebitele.
 • Registrovaní spotřebitelé mohou služby společnosti využívat zakoupením „Předplaceného kreditu“ (dále jen ,,kredit“). Postup objednání a zakoupení kreditu se řídí článkem III. a IV. všeobecných obchodních podmínek.
 • Registrovaný spotřebitel je po zakoupení kreditu oprávněn po dobu jeho platnosti (1 rok od zakoupení) užívat služby v rozsahu stanoveným aktuální nabídkou společnosti umístěnou ve webovém rozhraní, resp. na internetových stránkách společnosti. Přihlášený a registrovaný spotřebitel vyčerpává svůj kredit využíváním služeb společnosti, a to v rozsahu a za cenu stanovenými společností v jeho webovém rozhraní. Nestanoví-li tyto podmínky jinak, jsou veškeré prodeje kreditu konečné a spotřebitel není oprávněn požadovat uhrazení, vrácení nebo kompenzaci jakékoli peněžní částky za svůj nevyčerpaný kredit, a to i v případě ukončení provozu konkrétní služby ze strany společnosti, zrušení či omezení dostupnosti konkrétní služby nebo účtu ze strany společnosti a/nebo zrušení účtu ze strany spotřebitele.
 • Konkrétní nabídky kreditu a jejich cena se řídí nabídkou uvedenou na webových stránkách společnosti.
 • Při využívání služeb z kreditu spotřebitelem je využíváno běžné telefonní spojení, kdy nad rámec běžného hovorného hrazeného operátorovi není společností účtována žádná přirážka. Poplatky za hovorné účtované spotřebiteli telefonním operátorem si hradí spotřebitel sám, tyto poplatky nejsou součástí ceny služby.

Článek V. – Odstoupení od smlouvy

 • Spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ust. § 1820 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
 • Spotřebitel má  právo od uzavřené smlouvy odstoupit, nejedná-li se o případ dle odstavce 5.1, podle pravidel stanovených ust. § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, kdy tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Ve lhůtě patnácti dnů vrátí společnost cenu spotřebiteli.
 • V případě, že spotřebitel již využil poskytovanou službu (zejména u smlouvy dle odstavce 3.1 všeobecných obchodních podmínek) není povinna společnost vrátit poskytnutou cenu. V případě, že spotřebitel již částečně využil poskytovanou službu (například při objednání balíčku služeb využil dílčí část), je společnost povinna vrátit spotřebiteli jen poměrnou část ceny.

Článek VI. – Odpovědnost za vady zboží, záruka

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti společnosti za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII. – Další práva a povinnosti smluvních stran

 • Spotřebitel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Spotřebitel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 • Spotřebitel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků společnosti a který je v souladu s jeho určením.
 • Spotřebitel bere na vědomí, že společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 • Spotřebitel je povinen při jednání se společností jednat slušně, nepoužívat vulgární výrazy, na zástupce společnosti nekřičet a nejednat s nimi jiným způsobem urážlivě.

Článek VIII. – Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • Ochrana osobních údajů spotřebitele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě spotřebitele, který je fyzickou osobou, i v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytnutých společnosti, a to zejména pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, vedení uživatelského účtu a zasílání informací a obchodních sdělení a reklamních sdělení spotřebiteli, s čímž spotřebitel souhlasí. Zpracováním osobních údajů spotřebitele může společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě. Spotřebitel uzavřením smlouvy se společností souhlasí se zpracováním a použitím pro uvedené účely jím poskytnutých osobních údajů (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, druh a specifikace poskytované služby nebo zboží, objem poskytnutých služeb a jejich cena).

Článek IX. – Závěrečná ustanovení

 • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s příslušnou smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Spotřebiteli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem; a v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 • Vztah mezi spotřebitelem a společností  se řídí českým právem a případné spory budou řešeny před soudy České republiky.
 • Společnost jedná a veškeré služby poskytuje výhradně v českém jazyce
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • Práva a povinnosti v těchto všeobecných obchodních podmínkách neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.